درباره آموزش چیزهای زیادی نوشته و منتشر شده است. همچنین در نوشته‌ها و برنامه‌های همگانی از بالندگی (رشد) سخن به میان می‌آید. آیا پرداختن به بالندگی و آموزش تنها بر دوش دو نهاد آموزش‌و‌پرورش و آموزش عالی کشور است یا آموزش و بالندگی را می‌توان موضوع و بسته کار نهادهای عمومی مانند مدیریت شهری هم پنداشت؟ آیا شهر دوستدار شهروند، شهر دوستدار کودک تنها یک شعار فانتزی است؟ آیا بهتر نیست شهروندان درباره روندهای بالندگی و چیستی، چرایی و چگونگی آموزش بیشتر و بهتر بدانند و خواهان بازاندیشی و بازسازی آموزشی باشند؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها نخست باید چیستی آموزش و به‌ویژه آموزش بر پایه رشد را بازگو کرد تا پیوند آن با بسترسازی و خدمات اجتماعی-فرهنگی و شهروندی شهرها روشن‌تر شود. در این سال‌ها از شهرهای دوستدار کودک و شهرهای دوستدار سالمند زیاد سخن گفته شده است. آیا شهر دوستدار کودک تنها با ساختن و مناسب‌سازی چند بوستان و برگزاری چند رویداد شهری به انجام می‌رسد؟ روشن است که این کمترین کار برای گام‌برداشتن به سوی شهرهایی مناسب و زمینه‌ساز آموزش بر پایه رشد است. «آموزش بر پایه رشد» به آموزش و برنامه‌ریزی آموزشیاری-آموختن بر پایه ویژگی‌های سنی و نیازهای فردی می‌پردازد که ناهمانندی‌های رشدی فردی در آن برجسته‌تر از بازه جدول‌های هنجار سنی در نظر گرفته می‌شود. یکی از موضوع‌های اساسی در آموزش، فرایند و نظریه‌های بالندگی (رشد) آدمی است.

رشد فردی-اجتماعی بسترساز آموختن (یادگیری) و آموزش به‌شمار می‌رود. پرداختن به رشد که بستر و زمینه‌ساز آموزشیاری-آموختن است، کمک می‌کند تا هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی اثرگذارتر و انجام آموزش کارآمدتر باشد. از سوی دیگر سنجش و ارزیابی با توجه به زمینه‌های رشدی متناسب با فرد و کارکرد هدف، برنامه‌ریزی و انجام می‌شود. از دیگر مفهوم‌های مهم آموزشی و فرایند آموزشیاری-آموختن، راهبرد آموزشی است. آگاهی از نظریه‌های سیستمی از جمله نظریه برونفن ‌برنر در این کار کمک می‌کند تا به بافت و بستر تعامل‌ها پرداخته شود، بستری که به‌ویژه برگرفته از بافت اجتماعی شهرها و زیرساخت‌های گوناگون مدیریت شهری است. دست‌اندرکاران آموزش و کنشگران فرهنگی باید به ناهمانندی‌های فرهنگی و پیش‌زمینه‌های شهروندان توجه داشته باشند و برنامه آموزشی و روند کار فرهنگی یا آموزشی را به‌گونه‌ای متناسب با این ناهمانندی‌ها پیش ببرند.

در چنین شرایطی کنشگر شهری، فرهنگی یا آموزشی به نیازهای برخاسته از این ناهمانندی‌ها حساس و آگاه است و می‌تواند به پرورش بازخورد (نگرش)، هویت و شخصیت مثبت با بهره‌گیری از این ناهمانندی‌ها در شهروندان کمک کند. از جمله انگاره (مفروضه‌)های آموزش بر پایه رشد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• هر فرد (کودک) شخصی منحصربه‌فرد است.
• هر فرد (کودک) دارای الگو و زمان‌بندی رشدی ویژه خود است.
• برنامه فرهنگی و برنامه آموزشی باید پاسخ‌گوی ناهمانندی‌های فردی در توانایی‌ها و گرایش‌ها باشد.
• سطح‌های گوناگونی در توانایی، رشد و سبک‌های آموختن وجود دارند.
• باید به مهارت‌های پایه به‌گونه‌ای پرداخت که به‌سرعت متناسب با هر فرد در زمینه‌های کنش اجتماعی، شهروندی فرهنگی، رفتارهای شهروندی، نگارش، روخوانی، ریاضی، علوم، نقاشی، موسیقی، تندرستی و فعالیت بدنی توجه شود.
• از پروژه‌ها، بازی‌ها، کاوش، کار گروهی‌ و مرکزهای آموزشی و فرهنگی گسترده و گوناگون بهره گرفت.
• به رابطه‌های هم‌سالان در کار فرهنگی و آموزش از جنبه‌های دوستی، پذیرش هم‌سالان‌ و سکوسازی‌های شناختی توجه شود.

با توجه به اینکه آموزش‌‌وپرورش به‌راستی سرمایه‌گذاری بلندمدت جامعه به‌شمار می‌رود، آگاهی از فرایندها و ویژگی‌های رشدی به تصمیم‌گیری درباره چگونگی، سطح و میزان آموختن و کنشگری فرهنگی کمک خواهد کرد. برای این کار باید به همانندی‌ها و ناهمانندی‌های کودکان/افراد در این روند با توجه به الگوهای دگرگونی‌های زیستی-بدنی، شناختی‌ و عاطفی-اجتماعی توجه داشت. فرایندها و ویژگی‌های رشدی زیرساخت‌های آموزشیاری-آموختن را فراهم می‌کنند، پس باید آموزش‌و‌پرورش هم‌گام با دگرگونی‌های رشدی برنامه‌ریزی شود، به‌گونه‌ای ‌که نه مشکل و تنش‌آفرین باشد و نه ساده و کسالت‌بار. در این میان چگونگی زیرساخت‌های شهر دوستدار کودک و شهر دوستدار سالمند (بر پایه نظریه رشد گستره عمر) برجسته‌تر می‌شود و بایسته‌های شهری برای دستیابی به چنین بستری را برجسته‌تر و پررنگ‌تر می‌کند. در آموزش بر پایه رشد به‌ویژه به هماهنگی‌های رشدی در دو بُعد بدنی و شناختی توجه بیشتری شده ولی اقتضائات رشدی در دیگر سویه‌ها از جمله عاطفی، زبانی و اجتماعی هم از اهمیتی ویژه برخوردارند. سه زمینه اجتماعی مهم مؤثر بر رشد افراد خانواده، گروه هم‌سالان و آموزشگاه هستند.

بر پایه نظریه سیستم‌های زیست‌بوم‌شناختی تعامل‌ها، بستر فرهنگی و نهادهای فرهنگی و اجتماعی هم در روند رشد و زندگی شهروندان اثرگذار هستند. از این‌رو پرداختن به بایسته‌های شهرهای دوستدار کودک یا دوستدار سالمند و شهرهای مناسب برای افراد دارای معلولیت برای پرورش هوش و خلاقیت ارزش دوچندانی می‌یابد. با توجه به سویه‌های چندگانه رشد نکته‌های آموزشی مطرح و روش‌هایی از جمله در زمینه پرورش خلاقیت پیشنهاد می‌شوند. خلاقیت ویژگی و مفهومی است که امروزه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین هدف‌های 
آموزشی/پرورشی مورد توجه قرار گرفته است. بر پایه نظریه‌های نوین رشد، هوش و خلاقیت دو مفهومی هستند که اگرچه پایه‌های سرشتی و ارثی دارند ولی به میزان بسیار زیادی وابسته به پرورش و آموزش به‌ویژه در دوران کودکی و نوجوانی هستند. از سوی دیگر با توجه به پویایی که امروزه برای هوش و خلاقیت قائل می‌شویم، فرض بر این است که پرورش و آموزش هوش و خلاقیت تنها در کودکان نیست بلکه مادران و پدران و دست‌اندرکاران آموزش‌و‌پرورش هم هم‌پای بچه‌ها بالنده می‌شوند و زیرساخت‌ها و فضای زندگی مردم بسترساز این فرایندها به‌شمار می‌روند. پرورش‌دهندگانی که خود‌‌آگاهانه و با اشتیاق برای بهبود خود و زندگی در تکاپو باشند، به‌راستی بهترین یاری‌گران کودکان در روند بی‌نظیر و درخشان رشد خواهند بود و می‌توانند زمینه‌ساز بهبود فضاها و تعامل‌های شهروندی و اصلاح روندها و امور جامعه باشند. از این‌رو بر این باوریم که هر کار برای رشد و پرورش هوش و خلاقیت کودکان بهتر است همراه و هم‌پا با رشد و بالندگی والدین، مربیان و همزیستان آنان باشد. این سرمایه‌گذاری برای آینده است که نسل‌ها را در کنار هم برای ساختن جهانی بهتر پرورش می‌دهد و تعامل‌های سازنده شهروندی را بالنده می‌کند.

فراهم‌سازی بسترهای مناسب و متناسب شهری برای دسترسی‌ عادلانه به تعامل‌ها، خدمات و ابزارهای آموزشی و پرورشی کاری بسته در یک یا دو نهاد تخصصی آموزشی نیست. پرورش و آموزش هوش و خلاقیت مسئولیت‌هایی همگانی هستند که بیش از همه می‌توانند در بستر شهر دوستدار شهروندان به انجام برسند؛ در چرخه‌ای بهبودیابنده میان شهروندان خلاق و بالنده با شهرهایی پویا و سازنده، تعاملی میان نسل‌ها به‌جای رقابت یا جدال. برای حل مسئله‌ها و رویارویی با چالش‌های پیچیده باید پرورش هوش و خلاقیت شهروندان را به‌مثابه حق مردم در کنار حق برخورداری از خدمات پایه مورد توجه قرار دهیم.

دکتر الهام فخاری

الهام فخاریشهر دوستدار کودک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *