به گزارش معاونت ارتباطات و بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران، الهام فخاری در شصتمین جلسه شورا پس از ارائه برنامه‌های حسینی مکارم گفت: «با احترام به نظر و عقیده شما در مورد کاهش فساد و فسادستیزی؛ سوال من این است که این امر بر اساس یک مدل ارزیابی بیان شود. با کلی‌گویی نمی‌توان گفت فساد کاهش یافته لذا برای این امر نیاز به شاخص‌های استاندارد است».

وی در ادامه افزود: «تاکید بر انسان محوری در برنامه‌های شما ضرورت بیشتری دارد. نکته بعدی چگونگی تعامل است، تعامل با شهرستان‌های استان تهران و نیز تعارض حلقه‌های قدرت. در این زمینه برنامه‌های شما چیست؟»

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در پایان گفت: «شما تاکید کردید بخشی از طلب پیمانکاران پرداخت شده. لیست این پیمانکاران را در اختیار شورا قرار دهید».