الهام فخاری، یادداشت، روزنامه شرق، شورای شهر تهران، شورای شهر