نوروز

نوروز همین جاست

داشتم دفتر و کتاب‌هایم که دوستان و همکارانم عیدی داده‌اند را می دیدم، و خوش بودم. شماره‌ی دوستی از اصفهان ... ادامه مطلب